VÅRT BIDRAg TILL
FN:s Globala Mål
Futebol dá força arbetar med fotboll för att bidra till en jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Vårt arbete går i linje med, och bidrar till, några av Förenta Nationernas Globala Mål i Agenda 2030.
Vårt bidrag till de Globala målen
Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
Sport och fysisk aktivitet bidrar till en mängd fördelar för både den fysiska och mentala hälsan. Idag är fysisk inaktivitet den fjärde största risken för global dödlighet, där kvinnor är mindre fysiskt aktiva än män. Att redan i ung ålder öka tjejers intresse och engagemang för sporter, samt öka möjligheten för tjejers att delta, är därför avgörande för att minska de globala hälsoriskerna som relaterar till fysisk inaktivitet. Fortsättningsvis kan föräldrar som är fysiskt aktiva påverka barns aktivitet i en högre utsträckning. Det är således viktigt att vi skapar intresse och får med oss tjejer, för att på sikt kunna ändra uppfattningar och attityder kring fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar till en hälsosam, social och kognitiv utveckling för barn och tonåringar.

Fysisk aktivitet har också en positiv påverkan för den mentala hälsan, där även Futebol dá forças ledare bidrar eftersom de är utbildade i att skapa trygga plaster som aktivt främjar tjejers mentala välmående. Dessutom är våra ledare utbildade i att kunna leda diskussioner och tala om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, vilket ökar tjejers kunskap till att ta medvetna beslut som gynnar deras egen hälsa och välmående.
Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
Ledare inom FDF fokuserar på att engagera tjejer i lärande och förbättra tjejers skolnärvaro och fortsättning, samtidigt som de skapar vidare möjligheter för lärande under fotbollsträningen. Genom att dessa möjligheter för lärande också erbjuds under fotbollsträningen, når vi även tjejer som inte går i skolan.
Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Det femte målet är grunden för Futebol dá forças vision och övergripande målsättning. Det genomsyrar FDF:s arbete inom sport och särskilt inom fotboll, såväl som i samhället i stort. Fotboll är en världens mest spelade sporter, med ett universellt språk och som engagerar miljontals människor. Därmed kan fotbollen också lyfta samhällsproblem bortom fotbollsplanen. Med FDF:s arbete bryter vi ner barriär för jämställd fotboll och använder också fotbollen som en plattform för att främja jämställd fotboll i de närområden vi är aktiva i. FDF:s träningar fokuserar på att skapa trygga plaster av fotbollsplaner, där tjejer kan stärkas. Förutom att skapa dessa trygga platser, där det bland annat diskuteras om jämställdhet samt sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, skapas också platser som främjar kvinnligt ledarskap och förebilder. Att utveckla tjejers kapacitet, kunskap och verktyg kan påverka tjejers liv och bidra till positiv förändring i deras samhällen.
Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Genom hela FDF, från våra träningar till vår stödstruktur, guidas vi av våra värderingar och vår tro om allas lika värde, lika rättigheter och potential. Alla har lika värde och rättigheter och borde ha samma möjligheter till att nå sin fulla potential. Alla kan komma långt om vi är medvetna om vår potential och om vi även har möjligheten att utforska den. Vårt arbete guidas därför också i att reducera ojämlikheter och normer som har lett till ojämlika möjligheter beroende på ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Med FDF:s träningar och ledda diskussioner vill vi minska och eliminera alla former av våld mot barn (fysiskt och/eller psykiskt). Genom att uppmuntra och stötta offer, liksom vittnen till våld, att anmäla våld till relevanta myndigheter, och/eller andra officiellt erkända konfliktlösningsenheter, tacklar vi normerna kring våld och guidar våra processledare och ledare till att värdera vikten av att eliminera alla former av våld.
Mål 17: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling
FDF:s nätverk och stödstruktur fokuserar på delar i Mål 17 genom att stärka partnerskap med lokala, regionala och nationella aktörer för att tillsammans arbeta mot våra gemensamma globala mål och andra målsättningar. Våra processledare och tränare arbetar med lokala aktörer i civilsamhället för att med erfarenheter och strategier kunna förbättra tjejers liv och välmåenden. FDF arbetar med varierande aktörer för att kommunicera och dela kunskap, expertis och resurser i resan mot att nå de Globala målen.
Gör det möjligt för tränare
att leda förändring
Vi bidrar till de Globala målen genom att göra det möjligt för ledare att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden, runt om i världen.