Integritetspolicy
På Futebol dá força arbetar vi med att skapa trygga och inkluderande mötesplatser – på fotbollsplanen och i samhället i stort. För oss är det därför viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

För att vi ska utveckla vår verksamhet, erbjuda utbildning, stöd och inspiration samt kommunicera om vad vi gör och hur det går behöver vi behandla personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Futebol dá força behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter m.m.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast 25-05-2018. Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Senast uppdaterade policy kommer alltid att finnas tillgänglig på̊ futeboldaforca.com.

Om du har frågor, funderingar eller vill att vi ska radera din data kan du alltid maila oss på [email protected].
Personuppgiftsbehandling
För att vi ska kunna leda, utveckla och förbättra vår verksamhet kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här integritetspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar oss, engagerar dig i vår verksamhet, stöttar oss med en gåva eller gör köp i vår shop, ingår samarbete, söker jobb eller anmäler dig till något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna kan bestå̊ av namn, personnummer, email, telefonnummer, adress, och ansökningshandlingar så som CV. Vidare behandlas information om hur du använder Futebol dá forças hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information.

Futebol dá força hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) ("GDPR"). Det innebär bland annat att Futebol dá força inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som än nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Denna policy gäller för hela Futebol dá força; Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige och dess filialer i andra länder, FDF Movement och Futebol dá força AB, nedan kallade Futebol dá força eller FDF.

Personuppgiftsansvarig
Futebol dá força, organisationsnummer 802477-8154, c/o Norrsken House, Box 68, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm,
email: [email protected] är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Dina rättigheter
I enlighet med rådande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på̊ dessa.

Rätt till rättelse
Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser att uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in till eller att behandlingen grundar sig på̊ ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.
Futebol dá forças behandling av personuppgifter
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på̊ i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

Vad vi använder dina uppgifter till
För att vi ska behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning – det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig

 • för att fullfölja avtalet med dig
 • för att fullfölja en för Futebol dá força rättslig förpliktelse
Behandlingen av dina personuppgifter får också̊ göras

 • efter en intresseavvägning där Futebol dá forças intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
 • sedan du lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss.

Vi behandlar dina personuppgifter:

1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som ledare eller volontär eller på annat sätt
2. När du är engagerad i vår verksamhet som ledare eller volontär eller på annat sätt
3. När du kontaktat oss
4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten
5. Vid köp av tjänster som föreläsningar, workshops och utbildningar
6. När du finns med på̊ bild, film eller ljudinspelning
7. När du anmäler dig till nyhetsbrev
8. När du handlar i vår shop
9. När du ger en donation
10. När du söker jobb eller praktik hos oss
11. Vid vår användning av cookies

Nedan har vi för varje fall beskrivit hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behandlar dem, samt vilken rättslig grund vi har för att behandla dina personuppgifter och vilken lagringstid vi har för dessa uppgifter.

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till någon tredje part, om det inte uttryckligen framgår nedan eller om vi inte har skyldighet enligt lag att göra så. Vi kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part.
1. När du vill engagera dig i vår verksamhet som ledare eller volontär eller på annat sätt
Vilket ändamål har vi?
Ta hand om ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan engagera dig inom Futebol dá força.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Sociala medier-konton (t.ex. Facebook, Instagram, WhatsApp)
 • Bostadsort
 • Ev. uppgifter om ditt nuvarande engagemang eller arbete med unga, fotboll eller annat som kan bidra till ditt engagemang inom Futebol dá força

Hur använder vi uppgifterna?
För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer, den email eller de sociala medier-konton du har angivit.

Rättslig grund
Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna ta hand om ditt engagemang och hitta det bästa och mest lämpliga sättet för dig att engagera dig inom Futebol dá força.

Lagringstider
Vi behandlar dina personuppgifter från den tid vi får kontakt till dess att vi gemensamt hittat ett sätt som du vill engagera dig på inom Futebol dá força, eller till dess att du väljer att inte engagera dig vidare. Om du väljer att inte engagera dig vidare, så upphör vår behandling av dina personuppgifter. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss.Om du väljer att engagera dig, så kommer vi fortsätta behandla dina personuppgifter enligt nedan (se 2. När du är engagerad i vår verksamhet som ledare eller volontär eller på annat sätt).

2. När du är engagerad i vår verksamhet som ledare eller volontär eller på annat sätt
Vilket ändamål har vi?Stötta dig i ditt engagemang så att du på bästa och mest lämpliga sätt kan vara engagerad inom Futebol dá força.

Vilka uppgifter kan behandlas?
 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
 • Email
 • Telefonnummer
 • Sociala medier-konton (t.ex. Facebook, Instagram, WhatsApp)
 • Adress
 • Matpreferenser
 • Tröjstorlek
 • Uppgifter som påverkar ditt engagemang inom Futebol dá força, till exempel om du är engagerad i en fotbollsförening, skola eller annan organisation.
 • Uppgifter som rör ditt engagemang inom Futebol dá força, till exempel minnesanteckningar vi har om ditt engagemang, vilket fotbollslag du är ledare för, antalet spelare du engagerar, din utbildningsstatus (alltså om du är under utbildning eller har fullföljt hela eller delar av utbildningen), om du har visat oss ditt belastningsregister och skrivit under vårt ledaravtal.
 • Känsliga uppgifter (till exempel personnummer, uppgifter om dig som är under 13 år och liknande) hanteras med försiktighet och med särskild sekretess

Hur använder vi uppgifterna?
 • För att kommunicera med dig kring ditt engagemang på det telefonnummer, den email eller de sociala medier-konton du har angivit.
 • För att kunna erbjuda dig bästa möjliga individuella stöd i relation till ditt ledarskap och engagemang i din kontext. Minnesanteckningar om ditt engagemang hanteras i slutna system (som till exempel Slack, Trello och Google docs) med skriftliga avtal i enlighet med GDPR som garanterar god säkerhet för dina personuppgifter.
 • För att kunna utveckla vår verksamhet vidare tillsammans med dig.
 • För att kunna ge dig en FDF-jacka i rätt storlek som skickas till en adress du angivit. Uppgifter som namn, adress och tröjstorlek kommer att delas med vår leverantör av kläder (personuppgiftsbiträde). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.
 • För att kunna uppfylla redovisningskrav.
 • Om du genomgår vår ledarskapsutbildning när den arrangeras med samarbetspartners (så som en kommun, ett idrotts- eller fotbollförbund eller liknande aktör) kommer vi dela dina personuppgifter i en deltagarlista. Observera att du när som helst kan kontakta oss om du inte vill att vi delar dina personuppgifter med en samarbetspartner, och då kommer vi inte göra det.

Rättslig grund
Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna stötta dig i ditt engagemang och fortsätta utveckla ditt ledarskap och engagemang inom Futebol dá força.

Lagringstider
Vi behandlar dina personuppgifter från den tid du väljer att engagera dig, till dess att du avslutar ditt engagemang inom Futebol dá força. När du avslutar ditt engagemang upphör vår behandling av dina personuppgifter. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss.
3. När du kontaktat oss
Vilket ändamål har vi?
Att svara på eventuella frågor, kommentarer eller synpunkter om vår verksamhet, och på̊ effektivt sätt upprätthålla kontakten med våra aktuella samarbeten och potentiella samarbeten.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Telefonnummer
 • Sociala medier-konton (t.ex. Facebook, Instagram, WhatsApp)

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att svara på̊ ditt ärende och hantera frågor.
 • För att när du ringt eller mailat någon av våra medarbetare möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Detsamma gäller när vi mailat dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.
 • För att följa upp ditt ärende.
Rättslig grund
Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara dig och tillgodose de behov du har vid kontakt med oss, och för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på̊ ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider
Dina personuppgifter behandlas så länge du har en relation med oss. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.
4. Vid samarbeten eller potentiella samarbeten
Vilket ändamål har vi?
Utveckla Futebol dá forças verksamhet på̊ bästa sätt samt skapa förutsättningar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter tillsammans med dig.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att ha fortsatt kontakt med dig.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på̊ annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
 • För att erbjuda tjänster vi tror passar dig.
 • För att fullgöra vårt avtal med dig.

Rättslig grund
Berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett pågående samarbete eller planer på̊ ett kommande och i 12 månader efter. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.

5. Vid köp av tjänster som föreläsningar, workshops och utbildningar
Vilket ändamål har vi?
Hantera din bokning, och erbjuda dig relevanta tjänster, utveckla och förbättra vår verksamhet inom Futebol dá força.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att kommunicera med dig och hitta det upplägg som passar dig bäst.
 • För att fullgöra vårt avtal med dig.
 • För att möjliggöra god service och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.

Rättslig grund
Fullgörande av avtal: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringstider
Från att bokningen mottagits och för en tid om 24 månader, och därefter i syfte enligt syften beskrivna ovan. Därefter raderas, gallras eller anonymiseras information som inte längre är nödvändig för oss. Undantag gäller dock om dina uppgifter förekommer i exempelvis fakturor p.g.a. bokföringslagen.
6. När du finns med på̊ bild, film eller ljudinspelning
Vilket ändamål har vi?
Att på̊ ett relevant och positivt sätt kommunicera vår verksamhet till en intresserad allmänhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Bild av dig
 • Film med dig
 • Din röst på̊ ljudinspelning

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att visa hur vårt arbete och vår verksamhet fungerar via t.ex. hemsida, rapporter eller ansökningar.
 • För kommunikation i sociala medier.
 • Bild, film eller ljudinspelning där du medverkar produceras och används endast med ditt uttryckliga samtycke. Observera att du när som helst kan be oss ta bort en bild, film eller ljudinspelning där du medverkar.

Rättslig grund
Samtycke och berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på̊ ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål. För all bild, film eller ljudinspelning behandlar vi dina personuppgifter efter samtycke som tydligt uttrycker syftet med behandlingen och är frivilligt. Detta samtycke går när som helst att återkalla.

Lagringstider
Dina personuppgifter behandlas tills du återkallar samtycke. Tryckta bilder, publicerade filmer och kommunikation via sociala medier etc. sparas tills du meddelar att bilden/filmen/ljudinspelningen med dig ska raderas. Bilder, filmer och ljudinspelningar med känslig information hanteras med extra försiktighet.
7. När du anmäler dig till nyhetsbrev
Vilket ändamål har vi?
Berätta om vår verksamhet, ge dig möjlighet att engagera dig i specifika kampanjer och satsningar, marknadsföra våra tjänster, events och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att skicka information och direktmarknadsföringsmeddelanden till dig via den email du har angivit.
 • Uppgifterna kommer att delas med verktyget för nyhetsbrev (personuppgiftsbiträde). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.

Rättslig grund
Dina personuppgifter behandlas för att kunna skicka dig det nyhetsbrev som du anmäler dig själv till som prenumerant.

Lagringstider
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du är prenumerant på̊ nyhetsbrevet. Du kan själv när som helst avsluta dina prenumerationer genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta [email protected] När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter, och dina uppgifter raderas.
8. När du handlar i vår shop
Vilket ändamål har vi?
Hantera beställning/köp, erbjuda dig relevanta tjänster, utveckla och förbättra vårt sortiment.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Kortuppgifter

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att skicka varor och fakturor till den adress du har angivit.
 • För att erbjuda tjänster vi tror passar dig.
 • Alla köp och ärenden i vår shop hanteras av vår leverantör av webbshopen och dess produkter (personuppgiftsbiträde). Vi har skriftliga biträdesavtal med samtliga biträden i enlighet med GDPR och säkerställer därigenom god säkerhet för dina personuppgifter.

Rättslig grund
Fullgörande av avtal: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringstider
Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 24 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen.
9. När du ger en donation
Vilket ändamål har vi?
Insamling av medel för att finansiera vår verksamhet.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Telefonnummer (vid donation genom Swish)
 • Email
 • Adress
 • Kortuppgifter

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att ta emot och registrera gåvor och donationer.
 • För att möjliggöra god service, kunna tacka för ditt stöd och erbjuda dig relevant information. Observera att du när som helst kan tacka nej till fortsatt kontakt med oss.
 • För att genomföra analyser med syfte att kostnadseffektivisera vårt insamlingsarbete.

Rättslig grund
Fullgörande av avtal samt berättigat intresse: Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal om exempelvis månadsgivande. Vidare behandlas dina uppgifter utifrån berättigat intresse och enligt syftet ovan.

Lagringstider
Från att donationen har genomförts och för en tid om 36 månader därefter, eller i enlighet med bokföringslagen.
10. När du söker jobb eller praktik hos oss
Vilket ändamål har vi?
Att välja den kandidat som vi tror passar bäst till uppgiften samt att administrera anställning samt praktik.

Vilka uppgifter kan behandlas?

 • Namn
 • Personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personligt brev & CV

Hur använder vi uppgifterna?

 • För att bedöma om du är den vi söker för erbjuden tjänst och för att ta kontakt med dig.
 • För att kunna erbjuda dig relevanta tjänster.
 • När du är anställd eller gör din praktik hos oss används dina personuppgifter för personaladministration, löneadministration, för att tillgodose din fysiska säkerhet, men även att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
 • För att kommunicera våra medarbetare till extern part via ex. hemsida och nyhetsbrev.

Rättslig grund
Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse: Dina personuppgifter behandlas för att vi ska genomföra rekrytering och administrera din tjänst samt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på̊ ett sätt som vi tror har betydelse för dig och vårt gemensamma mål.

Lagringstider
Vi sparar dina uppgifter inför, under och efter rekrytering för att kommunicera med dig. Vid anställning sparas dina uppgifter tills avslutad tjänst och därefter 12 månader. Lönespecifikationer sparas enligt bokföringslagen.
11. Vid vår användning av cookies
Vilket ändamål har vi?
För att förbättra din upplevelse på̊ vår hemsida.

Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på̊ din webbläsare eller enhet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och kontaktuppgifter. På futeboldaforca.com använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Permanenta cookies (cookies som ligger kvar på̊ din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på̊ ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar tillgången till vår webbplats, mäter trafiken och ligger som underlag för analys och statistik över hur du som besökare interagerar med webbplatsen. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera din användning av våra tjänster. Vi samlar in: hänvisningsadress, datum och tid för besöket, typ av webbläsare, geografisk placering, språk och version för webbläsarens mjukvara, uppgifter om programvara och hårdvara.

Vi visar filmer från vår Youtube-kanal som är inbäddad på̊ webbplatsen. I samband med att filmerna spelas upp används cookies av Youtube. Det är ingen information som vi har tillgång till eller lagrar.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå̊ till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på̊ sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Rättslig grund
Berättigat intresse: För av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan.

Lagringstider
Hur länge dina personuppgifter behandlas beror på̊ vilken typ av cookie som är aktiverad.
Synpunkter eller klagomål
Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, synpunkter eller klagomål över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Futebol dá força, organisationsnummer 802477-8154, c/o Norrsken House, Box 68, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm,
email: [email protected]är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

Om du är missnöjd och har klagomål på̊ någon del av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, [email protected], telefonnummer: 08 657 61 00).

Last updated 25-05-2018