Futebol dá força i praktiken
Läs mer om hur vi
realiserar vår strategi
FDF-processen
Futebol dá força engagerar och utbildar processledare, som i sin tur engagerar ledare, vilka på olika sätt stärker tjejer och förändrar normer i sina närområden. Detta resulterar i förändrade attityder och förutsättningar som gör det möjligt för beteendeförändringar.
Stärker processledare
Futebol dá forças första möjliggörande faktor är våra processledare som engagerar, utbildar och stöttar våra ideella ledare, över hela världen, både på plats och online. Processledare är certifierade ledare som tidigare varit engagerade inom Futebol dá força och som sedan vidareutbildats för att bli certifierade processledare, för att kunna utbilda och stötta nya ledare som blir en del av vår rörelse.

Våra processledare är rekryterade, utbildade och stärkta av FDF:s kärnteam och är länken mellan kärnteamet, våra ledare och andra aktörer. De ser till att våra strategier och metoder sprider sig och verkställs i samhällen runt om i världen.
Stärker ledare
Genom Futebol dá forças processledare arbetar vi därefter med vår andra möjliggörande faktor, nämligen våra ledare. Våra ideella ledare vill engagera sig inom Futebol dá força för att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden. Ledarna delar våra värderingar och genomför hela vår ledarskapsutbildning.

Våra ledare är utbildade och stärkta av FDF:s processledare. De har möjligheten att agera på gräsrotsnivå genom att verkställa Futebol dá forças nyckelstrategier och metoder i samarbeten med lokala aktörer. På så sätt stärker de tjejer och förändrar normer i deras närområden.
Förändrar sociala normer
i närområden
Genom Futebol dá forças andra möjliggörande faktor, våra ledare, arbetar vi på olika sätt med närområden för att verkställa våra nyckelstrategier, stärka tjejer och förändra sociala samhällsnormer. För att kunna stärka tjejer och ha en långsiktig påverkan, måste det finnas förutsättningar för tjejer att ta egna val och kunna utöva sina rättigheter.

Våra ledare arbetar med att involvera närområden och engagera dem i vårt arbete att stärka tjejer. Engagemang skapas genom att bygga relationer och tillit med tjejers familjemedlemmar och andra samhällsaktörer. Med en grund i öppenhet och icke-dömande kommunikation och beteende, tror vi på familjemedlemmars och samhällsaktörers goda avsikt att göra vad som är bäst för tjejer i deras samhällen.

På detta sätt förändrar våra ledare nuvarande sociala normer som begränsar tjejers utveckling, till att istället utveckla sociala normer som gynnar och förbättrar tjejers utveckling och möjligheten att stärka dem. Eftersom vi arbetar med ledare i närområden kan många ledare som engagerar sig i Futebol dá força naturligtvis ha värderingar och attityder påverkade av de nuvarande sociala normerna som kan hindra och begränsa tjejer. Det första steget i att förändra sociala normer är därför att kommunicera våra värderingar, vår vision och målsättning till våra ledare, innan de, med hjälp av kunskapen och metoderna, kan förändra normer i deras samhällen. Förändringen av sociala normer börjar med en relation till fotbollen och kan därefter, genom fotbollen, påverka normer i samhället i stort.
Stärker tjejer
Våra ledare är utbildade och har stöd från oss i att kunna starta fotbollslag för tjejer, eller för att kunna fortsätta träna ett flickfotbollslag om man varit tränare innan sitt Futebol dá força-engagemang. Ledarna har möjligheten att använda fotbollslagen som en plattform för att kunna engagera och stärka tjejer. För att skapa förutsättningar att kunna stärka tjejer arbetar ledare parallellt med att engagera och involvera andra samhällsaktörer för att således skapa stöd för tjejers fotbollsdeltagande och generella utveckling.

Ledarna utbildas i FDF:s metodik, vilket ger dem evidensbaserad kunskap och verktyg. I uppstarten av deras flickfotbollslag, och när de coacher sina tjejer, erbjuds de stöd i att applicera kunskapen och verktygen i praktiken. Genom att applicera metoderna i praktiken kan ledarna skapa trygga plaster för sina fotbollslag, där tjejer har tillgång till en stöttande ledare och förebilder de själva kan identifiera sig med, likväl som stöttande lagkamrater. Genom att coacha tjejer med utgångspunkt i FDF:s metoder kan ledarna stärka tjejers självförtroende och kapacitet. Dessutom kan de i samband med fotbollsträningarna leda diskussioner om viktiga ämnen i tjejernas liv och därmed ge utrymme för reflektion samt ge dem kunskap som på sikt kan bidra till välgrundade beslut som gynnar deras välmående.

När man som ledare inom Futebol dá força är engagerad och aktiv genom hela processen kan ledare medvetet agera och kommunicera som förebilder, vilket ger unga tjejer förebilder de kan identifiera sig med. Genom att coacha tjejer kan ledarna och förebilderna dessutom använda attityder och beteenden som stärker tjejer och deras utveckling; inom laget, inom fotbollen och i deras relationer med tjejers familjemedlemmar och andra samhällsaktörer. Detta ger tjejer förebilder som förespråkar, och varaktigt arbetar för, en förändring av sociala normer, som stöttar tjejers möjligheter till att ta egna val, utöva sina rättigheter och utnyttja sin kapacitet.
Exempel ur verkliga livet
Vi gör det möjligt för ledare, att på plats och
online, stärka tjejer över hela världen och
leda förändring i deras närområden.

Se exempel ur vår växande rörelse
hur vårt arbete fungerar i praktiken:
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vårt arbete och förändring genom att ta del av vår ledarskapsutbildning online, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra.