Vår strategi
Göra det möjligt för ledare att genom fotboll kunna stärka tjejer
och förändra sociala normer i deras närområden.
Vår strategi
För att ge tjejer jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval krävs arbete direkt med tjejer, likaväl som med strukturer och sociala normer som påverkar tjejers möjligheter. I slutändan kommer förändringen vara i närområden. Men förändringen kommer längs vägen kunna stödjas och möjliggöras med hjälp av effektiva, globala strategier och samarbeten. Att arbeta med fotboll ger en lågtröskelsskalbarhet och skapar en resurseffektiv plattform för kommunikation och engagemang, för att ta lyfta tjejers brist på jämlika rättigheter. Fotbollen gör det möjligt att skapa effektiva strategier för att stärka tjejer och få samhällen att stödja tjejers utveckling, och kan så småningom också bidra till en mer inkluderande och jämställd utveckling för samhället i stort.

Arbeta direkt med tjejer och sociala normer i deras närområden
För att ge tjejer jämlika möjligheter till att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval krävs arbete direkt med tjejer, likaväl som med strukturer och sociala normer som påverkar deras utveckling. Tjejer behöver trygga platser, fria från yttre samhällspress, där de kan stärka sin självkänsla och kapacitet med stöd från ledare, förebilder och stöttande lagkamrater. Med dessa ska de kunna diskutera och reflektera om problem som är viktiga i deras liv, för att sedan kunna göra medvetna val som gynnar deras välmående. Samtidigt behöver även familjer, andra samhällsmedborgare och lokala aktörer engagera sig i att vilja förändra sociala normer och attityder, och öka antalet trygga platser för tjejer, så att hela samhället är en plats där tjejer ständigt kan stärkas och leva ett liv som de värdesätter.

Fotboll som en strategisk förändringsplattform
I slutändan kommer förändringen vara i närområden. Men förändringen kommer längs vägen kunna stödjas och möjliggöras med hjälp av effektiva, globala strategier och samarbeten på regional, nationell och internationell nivå. Det är ingen enkel uppgift att förändra strukturer och sociala normer för tjejers jämlika möjligheter och rättigheter. Den förändringen kommer ta tid. För effektiv förändring behövs därför långsiktiga och uthålliga insatser. Att arbeta med fotboll ger en lågtröskelsskalbarhet och skapar en resurseffektiv plattform för kommunikation och engagemang, för att ta lyfta tjejers brist på jämlika rättigheter. Fotbollen gör det möjligt att skapa effektiva strategier för att stärka tjejer och få samhällen att stödja tjejers utveckling, och kan så småningom också bidra till en mer inkluderande och jämställd utveckling för samhället i stort.

Med fotbollen kan det skapas en effektiv strategi som resulterar i att lokala, regelbundna aktiviteter över tid kan bidra till samhällsförändring. Genom att göra den effektiva strategin anpassningsbar efter samhällen, och genom att engagera miljontals människor globalt, kan förändringen påskyndas och påverka samhällen i stort. Däremot, för att fotbollen ska kunna vara en sådan plattform behöver vi omdefiniera fotbollens syfte och fotbollstränares arbetssätt. Vi måste förse fotbollstränare med ledarskap, evidensbaserad kunskap och verktyg för att kunna leda förändring.

Eftersom fotbollen knappast är isolerad från samhället borde inte heller insatser i skapandet av en plattform, där man genom fotboll stärker tjejer och deras rättigheter, vara isolerade från andra globala initiativ som också främjar jämställdhet eller annan utveckling, och bidrar till de Globala målen.
En värdebaserad strategi
Bakom Futebol dá força och vår strategi finns starka värderingar som guidar oss i allt vi gör:
Allas lika värde, rättigheter och potential
Vi tror på allas lika värde, rättigheter och potential. Alla har lika värde och samma rättigheter, och borde ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Alla kan göra fantastiska saker om de är medvetna om sin potential och samtidigt har möjlighet att utforska den.
Beslutsamt mod
Vi vet vad vi vill nå, och vi är på väg dit. Vi har modet och beslutsamheten att vara annorlunda, att våga förändra och att leda förändring. Vi har styrkan att alltid stå upp för våra värderingar och att fortsätta omvandla vår vision till verklighet.
Transparent medskapande
Vi bjuder in och inkluderar alla att skapa vad Futebol dá força är - vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Vi tror att alla kan bidra och att ju fler vi är som deltar i vårt medskapande, desto starkare blir vi tillsammans. För att kunna medskapa baserar vi vårt arbete på jämställdhet, inkludering, tillit och transparens. Helt enkelt för att vi vet att vi är starkare tillsammans.
Hållbar förändring
Vi leder förändring och strävar efter att vara en brygga mellan en gammal och en ny värld där alla är inkluderade. Vi är här för att stanna, men vårt mål är att vårt arbete ska göras utan oss. För att skapa en hållbar plattform, där vi kan omvandla vår vision till verklighet, inkluderar vi därför allt vi gör i lokala strukturer. Vi arbetar i en ständig föränderlig miljö och behöver vara flexibla, entreprenöriella och anpassa oss till lokala omständigheter. Genom medskapande kan vi vara allt vi vill vara och också vara säkra på att vi är relevanta i de lokala kontexterna där vi arbetar.
Skapar en folkrörelse
Vårt långsiktiga mål – att inte existera
Vi älskar det vi gör – men egentligen borde vi inte göra det. Vårt långsiktiga mål är därför att inte existera. För att skapa en långsiktig, systematisk förändring strävar vi just efter att skapa strategier inom fotbollsvärlden som gör det möjligt för ledare att arbeta med evidensbaserad kunskap och verktyg, som stärker tjejer och även engagerar det större samhället i tjejers utveckling. Vi har också en vision om att skapa en ny ledarskapsnorm inom fotbollen, som till sist kommer kunna påverka hur fotbollsträningar genomförs, varför de äger rum och vad huvudsyftet borde vara – något som på sikt kan påverka samhället i stort.

Våra strategier är utformande till att vara resurseffektiva, och ha en lågtröskelsskalbarhet, för att således hålla nere kostnader som den annars nuvarande fotbollsstrukturen skulle ha svårt täcka. Vi har också anpassat strategierna till att vara flexibla och relevanta efter lokala kontexter, vilket underlättar att kunna applicera strategierna i redan existerande fotbollsstrukturer, snarare än att bygga parallella strukturer. Våra metoder är utformade till att vara enkla, praktiska och lättillgängliga för vem som helst som vill vara en del av vårt arbete, vilket underlättar kommunikation och engagemang. Allt arbete och samtliga aktiviteter som grundas i våra strategier utgår därmed från lokala strukturer, med fotbollstränare som samarbetar med lokala aktörer, såsom fotbollsklubbar, skolor och andra relevanta samhällsstrukturer.

Skapar en folkrörelse
Innan vi kan sluta existera måste vi sprida våra metoder till alla fotbollsplaner, över hela världen, för att det ska bli en norm inom fotbollen och på så sätt skapa den systematiska förändringen. Det finns två sätt att ta Futebol dá força till världens alla fotbollsplaner; antingen genom att skapa en enorm organisation med anställda som ser till att metodiken används i praktiken på alla fotbollsplaner, eller genom att skapa en folkrörelse som gör det möjligt för vem som helst i hela världen att leda förändring på sin egen fotbollsplan och i sitt eget närområde. Vi har valt det sistnämnda. Detta möjliggör en organisk expansion av metodiken till platser där den behövs och där lokala förebilder kan leda förändringen i sina närområden. Det innebär också att vi aldrig styr var Futebol dá força expanderar, utan vi startar bara upp på platser där det finns en lokal efterfrågan och intresserade personer som vill vara en del av vår förändring. Vår tillväxt är därför alltid organisk.

Vi har valt att skapa en folkrörelse med målet att ta Futebol dá força till varje fotbollsplan över hela världen. Vår folkrörelse är medskapad av personer från hela världen, med olika bakgrund, olika drivkrafter och olika förutsättningar – men med en gemensam vision och målsättning. Futebol dá força tillhandahåller en plattform och ett nätverk för alla dessa engagerade individer, vilket förenar dem med andra inspirerande personer likt dem själva, för att förverkliga deras makt de faktiskt har i att kunna förändra världen. Vi ger dem evidensbaserad kunskap, enkla praktiska verktyg och stöd för att de ska kunna använda sin passion och på ett effektivt sätt kunna stärka tjejer samt förändra normer och attityder i deras närområden. Vi kontrollerar och utvärderar användningen av strategierna och metoderna, samt tar till oss av våra lärdomar, för att ständigt kunna utveckla strategierna och metodiken och således sprida de bästa metoderna med en bevisad påverkan.

Ett litet team – en stor påverkan
För att vara trogen våra värderingar, vår strategi och vår målsättning är vi beslutsamma över att fortsätta expandera som en folkrörelse, utan ett ökat behov av resurser i takt med att vi växer. Vi vill således ständigt öka vår påverkan och nå fler och fler tjejer, utan att öka kostnaderna. För att detta ska vara möjligt måste vi bibehålla en liten, entreprenöriell organisationen i Futebol dá forças kärnverksamhet, som ser till att kvalitet alltid prioriteras före kvantitet och att våra strategier och arbete faktiskt leder till den påverkan vi eftersträvar. Att ha ett litet och entreprenöriellt kärnteam tillåter oss att alltid utvecklas samt vara relevanta och effektiva i förändringsarbetet.

Vårt lilla kärnteam jobbar därefter med vårt team av certifierade processledare över hela världen, vilka sprider våra strategier och metoder genom att engagera, utbilda och stärka ideella ledare och fotbollstränare. Det är ledarna och tränarna som i sin tur arbetar med våra metoder i praktiken, för att stärka tjejer och skapa förändring i närområden.

Riktig data, inget påhitt
Generellt sätt är vi väldigt ödmjuka personer, som är nyfikna, otåliga att lära oss mera och som ständigt vill utvecklas – något som är avgörande för att vi ska vara relevanta och ständigt öka vår påverkan. Något vi dessutom är mycket stolta över är att vi aldrig uppskattar, gissar eller baserar vårt arbete på något som inte är verklig data. Sedan starten har vi alltid arbetat med riktiga siffror och kontrollerat att någon inom Futebol dá força känner till personen som står i statistiken. Vi gissar aldrig, vi mäter. Vi tar vårt arbete seriöst och vill verkligen förändra världen – och se till att det vi gör är värt att ta till världens alla fotbollsplaner. Vårt huvudfokus är därför att kontrollera, utvärdera och lära, och baserat på våra lärdomar kunna utveckla metoder. Utan ett konsekvent fokus på kontrollering, utvärdering, lärdomar och metodutveckling är det omöjligt för oss att bibehålla hög kvalité – vilket innebär att det inte skulle finnas någon anledning för oss att genomföra vårt arbete. Däremot, baserat på verklig data och siffror, vet vi att vi påverkar, förändrar och att vårt arbete faktiskt gör skillnad, något vi vill fortsätta göra.

Gör det enkelt för vem som helst att förändra världen
För att fortsätta göra skillnad som en folkrörelse, med Futebol dá força på varje fotbollsplan över hela världen, måste vi göra det enkelt att engagera sig, skaffa sig kunskap och färdigheter i att kunna använda våra metoder – och i att kunna fortsätta använda våra metoder över tid.

Medveten rekrytering för att nå alla potentiella ledare
Genom fotbollen har vi redan en lågtröskelsplattform för engagemang, vilken når enormt många människor, runt om i världen, som älskar fotboll. Däremot begränsar dagens fotbollsstrukturer och normer vilka som kan och får engagera sig, främst som fotbollstränare. Normerna begränsar framförallt kvinnor och tjejer, icke binära och transpersoner, likväl som personer som inte passar in i normen i hur en fotbollstränare är och ser ut baserat på ålder, etnicitet, religion, socioekonomisk status och ens egen bakgrund, eller saknad bakgrund, i fotbollen. Detta skapar barriärer att kunna engagera sig i fotbollen och lämnar kvar många potentiella ledare som saknar möjligheten att kunna förändra inom och bortom fotbollen. Det begränsar också verkställandet av våra strategier, eftersom tjejer som saknar tränare och förebilder de kan identifiera sig med, har en lägre sannolikhet att gå med i ett fotbollslag och/eller utvecklas genom våra metoder.

Vi vill att alla ska kunna känna sig som en del av fotbollsfamiljen. Vi rekryterar därför medvetet potentiella ledare och fotbollstränare med olika bakgrunder, för att säkerställa att alla som vill engagera sig, ska kunna engagera sig - oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktion eller bakgrund - så att alla tjejer i sin tur kan hitta en fotbollstränare i deras närområde som de kan identifiera sig med.

Även om vi idag befinner oss i en situation där vi kan fylla en ledarskapsutbildning med nya ledare och tränare från vår väntelista, tror vi inte på att fylla alla utbildningsplatser utan en insats från vår sida. Om vi bara fyller våra utbildningar med personer som själva anmält sig till att vilja engagera sig och vara en del av Futebol dá força, har vi bara nått de personer som redan ser sig själva som ledare. Det innebär att vi missar ett stort antal potentiella ledare, som av olika anledningar kanske inte ser sig själva som någon som kan leda eller vara en förebild för andra. Vår medvetna rekrytering är därför viktig i vår empowerment process för att få potentiella ledare och förebilder, framförallt från underrepresenterade grupper, att faktiskt se sin egen potential och utforska den genom att engagera sig.

Genom att medvetet rekrytera potentiella ledare att bli en del av Futebol dá força kan vi också förändra den normativa bilden av en fotbollstränare, utvidga normerna kring ledarskapet inom fotbollen samt tillåta en ny, mångfaldig generation av fotbollstränare och ledare i samhällen.

Alla har potentialen att förändra världen

Vi tror att alla individer har något att bidra med och att alla har potentialen att förändra världen om de har möjligheten att göra det. Oavsett vem du är, är du därför alltid välkommen att bli en del av vårt arbete.

För att minimera risker för tjejernas säkerhet kontrollerar vi självklart varje ledares bakgrund, av de som blir en del av Futebol dá força. Vi skriver även avtal med alla ledare för att säkerställa att tjejer har ledare och tränare som alltid skyddar dem.

Förutom vårt enda kriterium i att du måste dela våra värderingar, kräver vi också att du av egen vilja vill vara engagerad (alltså att ingen annan har fått dig att bli en del av Futebol dá força, utan att du själv frivilligt ställer upp) och att du dessutom deltar på hela ledarskapsutbildningen. Vår ledarskapsutbildning kräver en tids- och energiinvestering om 30 timmar per deltagare, och vi är övertygade om att det enbart är individer som verkligen vill engagera sig som fullföljer utbildningen. När väl utbildningen är slutförd litar vi på att du är den rätta personen för vårt förändringsarbete.

Bygger förtroende som en verkställande strategi

Varje individs insats räknas och det är lika viktigt för oss alla att nå vår vision. När du väl är rekryterad och gått vår ledarskapsutbildning skapas en individuell relation med varje ledare som bekräftar att varje individ är unik och har sina egna värderingar, drivkrafter och förutsättningar. Varje ledare kommer från en egen lokal kontext som både ger möjligheter och begränsningar, vilka måste tas hänsyn till vid utvecklingen av potentialen som ledare och för att leda förändring. Kärnan i relationen är ömsesidigt förtroende och delade värderingar.

Vi är säkra på att alla ledare som använder våra metoder för att stärka tjejer, behöver samma trygga platser, stödstruktur och möjlighet till diskussioner och reflektioner om viktiga problem - precis det utrymme de själva skapar för sina fotbollsspelare. Våra ledare behöver trygga platser och stödstruktur för motivation, verktyg och för att ladda batterierna, för att sedan framförallt kunna förändra sociala normer i deras närområden. Att kunna erbjuda detta till våra ledare, både individuellt och i nätverket, är ett av Futebol dá forças viktigaste jobb. För att kunna skapa trygga miljöer, både i individuella relationer, men också på fotbollsplaner och online, och för att kunna skapa den stödstruktur som ledare behöver, behöver vi bygga förtroende. Att vi skapar och bibehåller förtroende är avgörande för att våra strategier ska ha den påverkan vi eftersträvar.

Genom att skapa och bibehålla det förtroende och den relation vi har med respektive ledare inom Futebol dá força, kan vi ge rätt stöd när stöd behövs, vilket får ledare att kunna behålla motivation och engagemang även i tuffare perioder. När ledare känner ett stöd, är medvetna om att vi alltid finns där för dem och när relationen grundar sig i ömsesidigt förtroende, är vi de första som får reda på när de befinner sig i tuffare och svårare perioder. Eftersom våra ledare vet att de kan vända sig till oss så fort de behöver hjälp eller stöd, är vi således också ofta de första som får reda på om något går dåligt eller fel. Detta gör att vi redan i ett tidigt skede kan minimera risker och direkt ta tag i problem när de uppstår.

Vi är övertygade om att det är betydligt mer effektivt att grunda vår strategistruktur på förtroende, än kontroll. Vi får kanske inte alltid de mest drömlika rapporterna, men vi får i vart fall riktig fakta – oavsett om det är oroande fakta eller prestationer värda att fira – eftersom vi helt enkelt arbetar tillsammans med våra ledare. Vi har förtroende för varandras hjälp och stöd, och för att fortsätta utveckla och medskapa Futebol dá força.

Nutiden och framtidens förändringsledning
För att underlätta rekrytering behöver vi utforma möjligheten att engagera sig på ett sätt som är anpassat till individer och deras liv. Om du gör något du älskar, förmodar vi att du kommer fortsätta göra det under en lång tid. Du kommer troligen investera mer tid och energi i att utvecklas och förbättra dina färdigheter. Du kommer dessutom ha roligt längs vägen och inspirera fler att hänga på dig. Eftersom alla individer är olika har vi inte ett enda koncept som passar alla, utan varje individ har möjligheten att skräddarsy sitt eget engagemang efter passion, drivkraft och situation. Vi erbjuder alltid personligt stöd till alla ledare, så att de kan utvecklas och maximera sin påverkan. När våra ledare växer, växer vi.

Genom att ge möjligheten att kunna skräddarsy ditt engagemang, medger vi också att livet kan förändras och att din engagemangsnivå således kan komma att behöva anpassas. Vår flexibla inställning till ditt engagemang tillåter dig att vara involverad i vårt arbete på ett sätt, i en roll och i den utsträckning du kan och vill, utan att vara tidsbegränsad. Detta tillåter således ledare att vara engagerade under olika perioder i livet. Eftersom vi är en global rörelse bibehåller vi ledares engagemang även om de flyttar till en ny stad eller till ett nytt land. Direkt efter flytten låter vi dem veta vilka andra ledare som finns i vårt movement just omkring det nya området.

Inre motivation för ett långsiktigt engagemang

Alla som är en del av Futebol dá força, förutom vårt lilla kärnteam, är ideella ledare. Vi betalar inga ledare och erbjuder ingen annan form av materiell belöning. Istället strävar vi efter att skapa engagemang genom att arbeta med ledares inre drivkrafter och motivation. Om ledare inom Futebol dá força älskar det de gör, känner att de får ut mycket sett till deras drivkrafter och vad som är viktigt för dem, kan vi därefter skapa långsiktigt engagemang och rekrytera de rätta personerna. Självfallet ställer detta krav på oss som organisation. Om du som ledare känner att du inte får ut så mycket av att engagera dig, måste vi säkerställa att du får det stöd du behöver för att behålla din motivation, och att du alltid känner att du har någon som kan ta ansvar och stötta dig när du behöver det. Vi måste även säkerställa att ledare inte bara prioriterar andra, utan också prioriterar sig själva. Detta är framförallt viktigt för att värna om våra ledares välmående, och se till att de är engagerade över en längre tid, når deras potential och samtidigt lever hälsosamt.

Leda förändring med förebilder
Genom detta tillvägagångssätt används våra metoder konsekvent inom vårt kärnteam och när vi arbetar med våra processledare. Därefter använder processledarna i sin tur metodiken när de arbetar med våra ideella ledare. På så sätt har våra ideella ledare möjligheten att utveckla ett starkt ledarskap och att applicera våra metoder när de arbetar med tjejer och närområden. Vi lyfter ständigt fram den potential våra ledare har i att kunna leda förändring och kunna vara förebilder för sina tjejer och i sina närområden. Vi gör också ledarna medvetna om att de antingen bara kan notera faktumet om deras potential eller faktiskt utnyttja möjligheten och göra skillnad. Som ett resultat blir det möjligt för ledare att medvetet agera och kommunicera som förebilder.

Sociala inlärningsteorier, speciellt Social Cognitive Theory av Robert Bandura, har fastställt betydelsen av förebilder för människors inlärning av nya färdigheter, för att tackla normer och för att förstå ens egen omgivning. Genom att konsekvent arbeta med detta tillvägagångssätt, och alltid arbeta i linje med våra metoder, kan våra ledare både förstå och värdera betydelsen av att medvetet agera och kommunicera som förebilder i deras närområden. På så sätt kan också tjejer få positiva förebilder som de kan identifiera sig med och inspireras av i hur de själva vill sträva efter att vara som individer.

Genom att ledare aktivt agerar som förebilder i deras närområden, och samtidigt är medvetna om hur de som förebilder faktiskt kan skapa en förändring av attityder och normer, kan våra ledare bygga relationer och skapa ett följarskap av attityder och beteenden i deras närområden. De kan således bidra till en lokal förändring.

Globalt koncept för lokal förändring
Vår metodik är utformad till att vara ett effektivt globalt koncept, för lokal förändring. I slutet av dagen är vi mer lika än vad vi själva kan tro - människor som människor. Eftersom vi strävar efter förändring i sociala normer, grundar sig våra metoder i evidensbevis från beteendevetenskap och psykologi, vilket ger ett flexibelt ramverk som enkelt kan anpassas beroende på lokal kontext och kultur, och lokala förhållanden.

För att förstå den lokala kontexten, kulturen och förhållandena arbetar vi alltid enbart med lokala ledare. Detta garanterar en förståelse på gräsrotsnivå, vilket verkligen kan skapa förändring i närområden. Med ledare som även arbetar i dessa närområden, kan vi också fastställa att förändringen inte bara pressas på utifrån, utan att den kan skapas inifrån, vilket leder till färre spänningar under förändringsprocessen. För att skapa en förändring inifrån är vårt arbete och våra strategier alltid väl integrerade med samhällsstrukturer, såsom skolsystem och fotbollsklubbar, och ofta i samarbete med andra lokala aktörer.

Hållbar förändring genom samarbeten med nyckelaktörer
För att nå en hållbar, långsiktig påverkan i samhällen, arbetar våra ledare direkt med tjejer i deras omgivning likaväl som med tjejers familjemedlemmar och andra relevanta samhällsmedborgare.

Vi samarbetar även med nyckelaktörer - statliga myndigheter inom skola, ungdomar, sport och hälsa samt fotbollförbund - för att kunna integrera vårt arbete i redan existerande strukturer, eller för att kunna stötta skapandet av sådana strukturer om de inte redan finns. Vårt arbete integreras således alltid i lokala strukturer för att just kunna skapa en hållbar plattform och förverkliga vår vision.

I samhällen där det redan finns existerande fotbollsstrukturer för tjejer syftar vårt arbete till att göra dessa strukturer mer inkluderade, oavsett tjejers bakgrund eller hushållsinkomst. Däremot, i samhällen som saknar strukturer för kvinnlig fotboll stöttar vi fotbollsorganisationer med workshops för tjejer och med en utbildningsplattform utanför skolan, där tjejer kan få tillgång till information om deras rättigheter, främst sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa.

Genom att arbeta tillsammans med lokala aktörer och med traditionella fotbollsstrukturer, kan vi påverka normer och strukturer inom fotbollen, och genom fotbollen sedan påverka samhället i stort. Genom vårt arbete skapas också närmare samarbeten mellan våra nyckelaktörer, framförallt när det gäller samarbeten mellan skolor och aktörer utanför skolverksamheten. Detta bidrar till en mer hållbar förändring, snarare än att aktörerna ska arbeta enskilt.

Vi arbetar även med lokala aktörer och samhällsorganisationer som också jobbar för tjejers rättigheter och möjligheter, för att kunna maximera vår gemensamma påverkan där alla kan bidra med sin egen kunskap och expertis för att nå vårt gemensamma mål. Sådana samarbeten är dessutom viktiga för att på bästa sett, ur en lokal kontext, kunna ge det stöd ledare och tjejer behöver.
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vår globala rörelse och få fri tillgång till
vår digitala ledarskapsutbildning, personliga coaching och globala nätverk där ledare, med en delad
drivkraft, stöttar och inspirerar varandra.
Var med och förändra världen!