Theory of Change
Futebol dá forças förändringsstrategi (Theory of Change) beskriver den värld vi lever i idag, där tjejer inte har jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter och utvecklas till deras fulla potential, och hur vi strävar efter att lyfta fram detta genom vårt arbete. Genom att verkställa våra strategier, som kan förändra strukturer och normer i närområden, gör vi det möjligt för tjejer att utveckla sin kapacitet till att ta strategiska livsval som gynnar deras välmående och vad de värdesätter i livet.
Vår förändringsstrategi
Problem
Över hela världen saknar tjejer jämlika möjligheter att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval. Detta begränsar deras möjligheter och kapacitet till att ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående och ett liv de värdesätter.
Läs mer om problemet.
Övergripande strategi
För att ge tjejer jämlika möjligheter till att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval, krävs arbete direkt med tjejer likaväl som med strukturer och sociala normer som påverkar tjejers möjligheter.

Att arbeta med fotboll ger en lågtröskelsskalbarhet och skapar en resurseffektiv plattform för kommunikation och engagemang, för att ta lyfta tjejers brist på jämlika rättigheter. Fotbollen gör det möjligt att skapa effektiva strategier för att stärka tjejer och få samhällen att stödja tjejers utveckling, och kan så småningom också bidra till en mer inkluderande och jämställd utveckling för samhället i stort.
Läs mer om vår strategi.
Nyckelstrategier & möjliggörande faktorer
Våra nyckelstrategier och möjliggörande faktorer understryker våra prioriterande handlingsområden som gör det möjligt för oss att förändra attityder och förutsättningar (följder), som kan leda till beteendeförändringar (resultat), och få oss att nå långsiktig påverkan och nå vår vision.

Vi arbetar med två nyckelstrategier för att lyfta tjejers brist på jämlika rättigheter och möjligheter, och för att nå vår vision:

1. Stärker tjejer
2. Förändrar sociala normer i närområden

För att stärka tjejer med självkänsla, kapacitet och kunskap, för att de ska kunna ta medvetna beslut som gynnar deras välmående, måste tjejer kunna göra egna val och utöva sina rättigheter i praktiken. För att kunna agera och stärka tjejer måste således dessa förutsättningar finnas. En stor del av tjejers begränsningar till jämlika rättigheter och möjligheter beror på strukturer och samhällsnormer. För att arbetet och stärkandet ska bli så effektivt och långsiktigt som möjligt, krävs det därför förändringar av det som idag utgör hinder för tjejers utveckling.

Att stärka tjejer och förändra sociala normer i närområden är därför två sammanlänkade strategier som ömsesidigt underbygger varandra, och som kräver en kombination av olika, parallellt vidtagna, åtgärder. För att maximera påverkan anpassas också åtgärderna efter lokala kontexter.

För att effektivt verkställa dessa strategier i närområden, runtom i världen, arbetar vi med:

1. Processledare
2. Ledare

Vi rekryterar och stärker processledare, som i sin tur engagerar och stärker ideella ledare, som därefter vidtar en kombination av åtgärder, med utgångspunkt i våra nyckelstrategier, för att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden. Detta kallas FDF-processen.
FDF-processen
Futebol dá força rekryterar och stärker processledare, som i sin tur engagerar och stärker ledare. Våra ideella ledare vidtar därefter en kombination av åtgärder med utgångspunkt i våra två nyckelstrategier, för att stärka tjejer och förändra sociala normer i deras närområden. Detta resulterar i förändrade attityder och förutsättningar som sedan gör det möjligt att skapa beteendeförändringar.
Läs mer om FDF-processen.
Resultaten
Genom vårt arbete vill nå långsiktiga resultat som skapar trygga platser till tjejer inom lokala strukturer, som stärker tjejers självkänsla och kapacitet, ger kunskap för att kunna ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående, samt som har ett stöd från familjemedlemmar och andra samhällsaktörer. De resultat vi vill uppnå är:

- Att tjejer, oavsett ålder, bakgrund eller hushållsinkomst, har tillgång till trygga platser och har ökade möjligheter till att spela fotboll och vara fysiskt aktiva inom skolverksamheter och/eller i fotbollsstrukturer.

- Att tjejers familjemedlemmar och andra samhällsaktörer stöttar tjejers deltagande i fotboll och andra aktiviteter i närområdet.

- Att tjejer har självkänsla, kapacitet och kunskap att kunna ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående.
Påverkan
Genom vårt arbete vill ha en långsiktig påverkan. Vi vill ge tjejer möjligheten att ta välgrundade beslut och forma sin egen framtid, och göra det möjligt för tjejer att leva hälsosamma liv. Den långsiktiga påverkan vi vill uppnå är:

- Att tjejer har möjligheten att ta välgrundade beslut och forma sin framtid.

- Att tjejer lever hälsosamma liv*.

*Världshälsoorganisationen definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder".
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution

Vision
En värld där alla tjejer har egenmakt och möjligheten att ta medvetna beslut och leva ett liv de värdesätter.
Om vår vision
Vår vision baseras på vår övertygelse om att alla människor har skapats på samma sätt och att alla människor därför är lika mycket värda, och således borde ha lika rättigheter och möjligheter till att leva ett bra liv. Däremot, även om vi tror på alla människors lika värde, lika rättigheter och lika möjligheter till att kunna leva bra liv, vet vi också att ett "bra liv" eller "god livskvalité" kan betyda väldigt olika för olika personer, eftersom livskontexter skiljer sig enormt runtom i världen. Vår vision handlar därför om att alla människor borde ha rättigheten, kapaciteten och möjligheten att leva ett liv de själva värdesätter, ett liv de själva uppskattar och tycker är värdigt. Idag är detta långt ifrån verkligheten för väldigt många människor – framförallt för tjejer som i många fall är i ett oproportionerligt underläge och blir diskriminerade i deras närområden, länder och kulturer. Vår vision har därför ett tydligt syfte om att bidra till skapandet av en värld där alla tjejer har rättigheten, kapaciteten och möjligheten att leva ett liv de värdesätter.

För att vår vision ska bli verklighet tror vi att tjejer måste ha kapacitet– förmågan att själva definiera sina mål och agera mot dem – och stödet för detta, genom en förebild och tränare likväl som genom stöttande lagkamrater och samhällen. När tjejer har kapaciteten och stödet, (d.v.s. när de har möjligheten att agera mot vad de själva värderar i livet, utan hinder skapade av andra eller normer), kommer tjejer kunna göra medvetna val som gynnar deras välmående och vad de värderar i livet, vilket därefter gör det möjligt för dem att leva värdefulla liv.
Vad menar vi med "alla tjejer"?
Vi arbetar med alla som identifierar sig som tjejer och kvinnor, inkluderat transkvinnor och icke-binära, samt i viss utsträckning med transkillar, framförallt under transition. Vi riktar oss till tjejer som är sin barndom, där ett barn enligt Världshälsoorganisationen definieras som "en person som är 19 år eller yngre". Med "alla tjejer" menar vi bokstavligen alla tjejer i världen.
Vad menar vi när vi säger ett liv som tjejer värdesätter?
Vi är medvetna om att vad en tjej värdesätter och önskar sig i livet, kan skilja sig enormt jämfört med en annan tjej. Det finns därför inte heller en enda rätt väg som föreställer en ung tjejs framtid, utan varje individ måste gå in sin egen väg. Vi arbetar därför med att jämna ut ojämlikheter, så att tjejer kan göra olika val, snarare än att få dem att välja på ett visst sätt. Varje tjej borde ha möjligheten till egna val, och sedan möjligheten att fullfölja sin valda väg i livet. När vi säger att alla tjejer borde ha möjligheten att leva ett liv de själva värdesätter, menar vi sålunda att när tjejer har kapacitet att ta välgrundade beslut om sig själva, har de också möjligheten att bestämma vad de värdesätter och eftersträvar i livet. De borde därmed ha rätten och möjligheten att skapa sin egen framtid.
Vad menar vi när vi säger "empowerment process"?
Vi ser inte empowerment, stärkande och egenmakt som något statiskt eller eftersträvande resultat, utan som en ständigt pågående process. Detta är anledningen till att vi föreställer oss en värld där tjejer kontinuerligt stärks, där stärkande är en pågående process i tjejers utveckling från tidig barndom och genom resten av hennes liv.

När tjejer stärks för att utveckla sin kapacitet och egenmakt – en utveckling kring vilka de är, vad de kan göra, var de är på väg, kombinerat med förmågan att kunna påverka deras kommunikation, känslor och beteende för att komma närmare deras egna mål – har de också möjligheten att som självständiga individer forma sin framtid och ett liv de värdesätter. Däremot kräver denna process att tjejer har tillgång till rätt resurser för att kunna utöva sin egenmakt i praktiken.

För att tjejer ska kunna ta medvetna beslut och bestämma vilken väg i livet de eftersträvar, är det därför avgörande att tjejerna får god kunskap. Framförallt är det viktigt att skapa en förståelse kring vad för rättigheter, främst sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, tjejerna har och vad de innebär i praktiken. Denna kunskap och förståelse kan påverka en tjejs framtid i väldigt hög utsträckning.

En annan tillgång som är livsviktig för tjejers välbefinnande är känslan av tillhörighet till ett samhälle, eller sociala, stöttande nätverk, med delade värderingar och ömsesidigt stöd. Detta kan förbättra hennes kapacitet och förmåga att göra självständiga val, och samtidigt omge henne med personer som bryr sig om henne och som hon bryr sig om, vilket bibehåller släktskap, vänskap och lycka som positivt kan påverka hennes välmående. En tjejs självständighet behöver således inte nödvändigtvis innebära att man är ensam eller socialt oberoende, utan snarare det motsatta. Med stöd av ett socialt, stöttande nätverk kan hon fortsatta ta egna val inom nätverket och självständigt.

Det är också enormt viktigt att engagera närområden och förändra strukturer och normer som idag begränsar tjejer från sina rättigheter och jämlika möjligheter i att utvecklas och eftersträva det de själva värdesätter i sina liv. Nyckeln för att tjejer ska ha möjligheten att ta medvetna beslut och leva värdefulla liv, med stöd från deras närområden, är att arbeta med lokala aktörer och samhällsmedborgare. Vi måste engagera dem till att vara en del av tjejers utveckling, snarare än att de medvetet eller omedvetet begränsar den.
Var med oss och förändra världen
Bli en del av vår globala rörelse och få fri tillgång till
vår digitala ledarskapsutbildning, personliga coaching och globala nätverk där ledare, med en delad
drivkraft, stöttar och inspirerar varandra.
Var med och förändra världen!