PROBLEMet
Tjejer har begränsade möjligheter att fatta strategiska beslut i livet
Över hela världen har tjejer begränsade möjligheter att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval. Detta begränsar deras kapacitet och möjlighet till att ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående och som gör det möjligt för dem att leva ett liv de värdesätter.
Problemet
Sociala normer accepterar ojämställdhet
Över hela världen saknar tjejer jämlika möjligheter att kunna utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval, det vill säga viktiga beslut som kan avgöra deras framtidsutsikter.

Dagens samhällsstrukturer och sociala normer accepterar i många fall ojämställdhet och låter barn bli värderade och behandlade olika, beroende på kön.

Sociala, politiska och ekonomiska strukturer diskriminerar tjejer genom formella ramverk, såsom lagar och regleringar, likväl som informellt genom exempelvis lokala seder eller sociala normer. Dessa könsnormer och sociala normer kan leda till att tjejer fortsätter att bli diskriminerade under en väldigt lång tid, vilket begränsar tjejers utveckling, kapacitet och tillgång till grundläggande rättigheter och framtidsutsikter[1]. Varje insats för att förändra den nuvarande situationen kräver därför att vi vågar lyfta upp strukturella problem, såsom sociala normer och attityder som främjar ojämställdhet[2].

Brist på beslutsmakt, tillgång till information och välmående
Tjejer har ett oproportionerligt underläge i hälsa, utbildning, jobb och familjeliv[3]. Under puberteten uppger Världshälsoorganisationen (WHO) att könsnormer och sociala normer kan skapa restriktioner för tjejers fysiska rörlighet och tillgång till information, vilket påverkar deras självkänsla och hälsorelaterade beteende när de väl lämnar tonåren[4]. Fortsättningsvis saknar tjejer ofta beslutsmakt när det gäller deras egen hälsa och välmående. Mer än hälften av alla tonårstjejer och unga kvinnor i Subsahariska Afrika behöver till exempel ha samtycke från deras man eller annan familjemedlem för att kunna ta beslut om sin egen sjukvård. Brist på beslutsmakt, tillgång till information och fysisk rörlighet har en väsentlig påverkan för tjejers och unga kvinnors hälsa och välmående[5].

Situationen förvärras ytterligare av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, vilket tjejer utsätts för i en högre utsträckning[6]. När tjejer inte uppmuntras till att ta beslut som gynnar deras välmående, kan de istället ta beslut om skadliga beteenden, som bland annat oskyddat sex, droger, alkoholmissbruk och kriminalitet.

Utöver tjejers begränsade tillgång till information, som försvårar möjligheten att ta välgrundade beslut, har tjejer ofta en bristfällig utbildning i främst den övergripande sexualundervisningen och i de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Det är allmänt känt att utbildning förbättrar tjejer och kvinnors hälsa och välmående. Trots detta är det, i jämförelse med killar, lägre sannolikhet att tjejer går i skolan[7].

Fattigdom och brist på resurser som prioriterar tjejer förvärrar situationen ytterligare. Tjejer saknar ofta stöttande strukturer, förebilder och trygga platser som främjar en utveckling fri från sociala normer och yttre press som vanligen finns i deras hem och i övriga samhället. Framförallt saknar tjejer tillgång till trygga aktiviteter och sporter, vilka annars uppmuntrar utvecklingen av kognitiva och sociala förmågor[8], likväl som det kan skapa vanor som gynnar den fysiska hälsan och det mentala välmåendet[9].

En global strategi för att tackla ett globalt problem
Även om kontexter, orsaker och konsekvenser skiljer sig beroende på land och kultur, är de grundläggande orsakerna desamma: strukturer och sociala normer som upprätthåller könsnormer som diskriminerar tjejer och begränsar deras möjligheter till att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval. Eftersom de grundläggande orsakerna och konsekvenserna för tjejerna är desamma överallt – om än i en varierande utsträckning – tror vi att strategier för att tackla dessa problem kan skalas upp till en global nivå, om de bara anpassas efter lokala kontexter och situationer. Vår förändringsstrategi åsyftar därför till att lyfta upp tjejers begränsning av jämlika möjligheter i att utöva sina rättigheter och ta strategiska livsval. Detta gör vi genom att stärka tjejers möjligheter och kapacitet till att ta välgrundade beslut som gynnar deras välmående, för att tjejer ska kunna leva ett liv de värdesätter.

Översikt av den nuvarande situationen i siffror
● Globalt sett är unga tjejer mindre aktiva än unga killar, där 84% av unga tjejer inte uppnår Världshälsoorganisationens rekommendationer av fysisk aktivitet[10].

● Globalt sett är depression en av de ledande orsakerna till sjukdomar och invaliditet hos ungdomar[11], där självskador är den näst vanligaste orsaken till död hos tjejer mellan 10–19 år[12].

● Globalt sett uppskattas att 21% av kvinnor mellan 20–24 år är gifta eller har varit i ett informellt äktenskap innan 18-års ålder. Uppskattningsvis innebär detta att 650 miljoner tjejer och kvinnor idag varit gifta redan innan de lämnat barndomen[13].

● Det genomsnittliga globala födelsetalet hos ungdomar är idag 44 födelser per 1,000 kvinnor mellan 15–19 år, jämfört med 56 födelser per 1,000 år 2000. Det högsta födelseantalet bland ungdomar (110 per 1,000) är i Subsahariska Afrika[14]. Tonårsgraviditeter ökar risken för förlossningskomplikationer och spädbarnsdödlighet.

● Globalt sett uppskattas att 18% av tjejer, jämfört med 8% av killar, ska ha utsatts för sexuellt övergrepp någon gång under sin barndom. Därutöver uppskattas att 120 miljoner tonårstjejer har blivit tvingade till samlag eller andra sexuella handlingar[15].

● 20% av tjejer mellan 15–19 år, som någon gång varit i en sexuell relation, har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld av en nära partner[16].

List of sources
Var med och förändra!
Bli en del av vårt arbete och förändring genom att ta del av vår ledarskapsutbildning online, och få fri tillgång till personlig coaching och ett globalt nätverk där ledare, som delar din drivkraft, inspirerar och stöttar varandra.
[1] Wamoyi J, Mahana G, Mongi, A. Nysule N. Kapiga S., and Changulucha J. (2014) 'A review of interventions addressing structural drivers of adolescents and reproductive health vulnerability in sub-Saharan Africa: implications of sexual health programing', Reproductive Health [Electronic] vol. 11, no.88. Källa: Pubmed.

[2] Förenta Nationerna (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf

[3] Plan International (2017). Girls' Rights are Human Rights: An in-depth study of the status of girls in the international human rights framework.
https://plan-international.org/publications/girls-rights-are-human-rights#download-options

[4] WHO (2019). Women's and girls' health across the life course.
https://www.who.int/life-course/news/women-and-girls-health-across-life-course-top-facts/en/

[5]
WHO 2019. Women's and girls' health across the life course
https://www.who.int/life-course/news/women-and-girls-health-across-life-course-top-facts/en/

[6] WHO (2019) Adolescents: Health risks and solutions:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions

[7] WHO 2019. Women's and girls' health across the life course
https://www.who.int/life-course/news/women-and-girls-health-across-life-course-top-facts/en/

[8] Diamond, Adele, & Lee, Kathleen (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4–12 years old. Science, 333, 959-964.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159917/

[9] Harris, Ashley Mark (2018). The relationship between physical inactivity and mental wellbeing: Findings from a gamification-based community-wide physical activity intervention. Health Psychology Open.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5774736/

[10] WHO (2018). Physical Activity fact sheet.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

[11] WHO (2018). Adolescent Mental Health fact sheet:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

[12] WHO (2017). More than 1.2 million adolescents die every year, nearly all preventable:
https://www.who.int/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2-million-adolescents-die-every-year-nearly-all-preventable

[13] Förenta Nationerna (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf

[14] Förenta Nationerna (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf

[15] WHO (2019). Women's and girls' health across the life course.
https://www.who.int/life-course/news/women-and-girls-health-across-life-course-top-facts/en/

[16] Förenta Nationerna (2018). The Sustainable Development Goals Report 2018: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf